Lahden Ursa ry:n säännöt

Hyväksytty vuosikokouksessa 28.2.1990
Muutettu syysvuosikokouksessa 24.11.1991
Merkitty yhdistysrekisteriin 4.2.1992


 1. NIMI JA KOTIPAIKKA

   Yhdistyksen nimi on Lahden Ursa ry ja sen kotipaikka on
   Lahti.


 2. TARKOITUS

   Yhdistyksen tarkoituksena on olla tähtitieteen harrastajien
   yhdyssiteenä Lahdessa ja ympäristössä sekä edistää ja
   tukea tähtitieteellistä harrastustoimintaa ja tietoutta.


 3. TOIMINTAMUODOT

   Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

   - Hankkii jäsentensä käytettäväksi tähtitieteellistä
    kirjallisuutta, laitteita ja materiaalia.
   - Järjestää kokouksia, esitelmä- yms. tilaisuuksia ja
    tähtinäytäntöjä.
   - Harjoittaa julkaisu- yms. valistustoimintaa.
   - Ylläpitää tähtitornia.


 4. TALOUDELLINEN TOIMINTA

   Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi tarvittaessa
   asianmukaisen luvan saatuaan:

   - Kantaa pääsymaksuja järjestämistään tilaisuuksista.
   - Harjoittaa julkaisutoimintaa.
   - Myydä tähtitieteellisiä julkaisuja.
   - Toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.


 5. JÄSENET

   Yhdistyksessä voi olla varsinaisia jäseniä ja
   kannattajajäseniä.

   Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

   Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen
   henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö.

   Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö
   tai oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa
   tukea yhdistyksen toimintaa.

   Kunniajäseneksi hallitus voi kutsua yksityisen henkilön,
   joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi.
   Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.

   Ne henkilöt, jotka ennen näiden sääntöjen voimaantuloa
   ovat tulleet yhdistyksen vakinaisiksi jäseniksi,
   säilyttävät jäsenyytensä. Uusia vakinaisia jäseniä
   ei hyväksytä.

   Ne henkilöt, jotka ennen näiden sääntöjen voimaantuloa
   ovat tulleet yhdistyksen vuosijäseniksi, muuttuvat
   varsinaisiksi jäseniksi.

   Yhdistyksen syyskokous määrää varsinaisen jäsenen ja
   kannattajajäsenen seuraavan vuoden jäsenmaksun.
   Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu voidaan porrastaa iän
   mukaan.

   Jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen,
   voi hallitus erottaa toimintavuoden päätyttyä yhdistyksestä.


 6. HALLITUS

   Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu
   syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
   sihteeri ja kolme jäsentä.

   Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

   Hallitus valitsee keskuudestaan varainhoitajan ja
   ottaa kirjaston- ja tähtitorninhoitajan ja muut
   tarvittavat toimihenkilöt.

   Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme
   sen jäsenistä, joukossa ainakin toinen sen puheenjohtajista
   on läsnä.


 7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

   Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheen-
   johtaja yhdessä sihteerin tai kahden muun hallituksen
   jäsenen kanssa.


 8. TILIT

   Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

   Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
   vuosikertomus on annettava tilintarkastajille
   viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilin-
   tarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
   hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.


 9. YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

   Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.
   Kokouskutsu on postitettava viimeistään seitsemän (7)
   päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle tai
   julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla
   ilmestyvässä sanomalehdessä seitsemän (7) päivää
   ennen kokousta.


 10. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

   Vuosittain pidetään kaksi yhdistyksen varsinaista
   kokousta. Näistä kevätkokous pidetään maaliskuun
   loppuun mennessä ja syyskokous syyskuun jälkeen
   vuoden loppuun mennessä.


 11. KEVÄTKOKOUS

   Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

   - Kokouksen avaus.
   - Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
    pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
   - Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
   - Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
   - Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien
    lausunto.
   - Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuu-
    vapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili-
    velvollisille.
   - Päätetään muista hallitukselle edeltäpäin esitetyistä
    ja kokouskutsussa mainituista asioista.
   - Käsitellään muita kokouksessa esille tulevia asioita.
   - Kokouksen päättäminen.


 12. SYYSKOKOUS

   Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

   - Kokouksen avaus.
   - Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
    pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
   - Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
   - Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
   - Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä
    varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen jäsenmaksun
    suuruus seuraavalle vuodelle.
   - Valitaan seuraavaksi vuodeksi hallitukseen puheen-
    johtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja kolme jäsentä.
   - Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi vara-
    tilintarkastajaa.
   - Päätetään muista hallitukselle edeltäpäin esitetyistä
    ja kokouskutsussa mainituista asioista.
   - Käsitellään muita kokouksessa esille tulevia asioita.
   - Kokouksen päättäminen.


 13. SÄÄNTÖMUUTOKSET

   Muutoksia yhdistyksen sääntöihin voidaan tehdä vain
   yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
   enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
   mainittava sääntöjen muuttamisesta. Jäsenten tekemät
   muutosehdotukset on jätettävä hallitukselle vähintään
   kuukausi ennen yhdistyksen kokousta.


 14. YHDISTYKSEN PURKAMINEN

   Esitys yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
   syyskokouksessa.

   Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
   seuraavassa kevätkokouksessa vähintään kolmen
   neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
   Kokouskutsuissa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

   Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus
   on käytettävä purkamisesta päättävän kokouksen
   määräämällä tavalla sellaisiin tarkoituksiin,
   joiden hyväksi yhdistys on toiminut.

Sivut toteuttanut: Onet